همه آنچه که باید از وضوی جبیره بدانید
کد خبر: ۲۳۰۶۴

همه آنچه که باید از وضوی جبیره بدانید

وضو جبیره در زمانی که در محل انجام وضو زخم یا شکستگی وجود دارد باید گرفته شود. در وضو جبیره باید دید که آیا آب برای قسمت آسیب دیده ضرر دارد.
تاریخ انتشار: ۲۳:۲۰ - ۰۳ دی ۱۳۹۵

وضو جبیره در زمانی که در محل انجام وضو زخم یا شکستگی وجود دارد باید گرفته شود. در وضو جبیره باید دید که آیا آب برای قسمت آسیب دیده ضرر دارد.

جبیره به چیزی گفته می شود كه با آن زخم و شكستگی را می بندند و دوایی كه روی زخم و مانند آن می گذارند.

حالت اول وضو جبیره

 • اگر در یكی از اعضای وضو زخم با دمل و یا شكستگی باشد و آب برای آن ضرر نداشته باشد باید به طور معمول وضو گرفت.
 • چنانچه باز كردن روی زخم یا دمل یا شکستگی ممكن است و آب برای آن ضرر ندارد چه زخم و مانند آن در صورت باشد یا در دستها یا جلوی سر و روی پاها باید روی آن را باز نمود و وضو گرفت.
 • اگر نمی شود روی زخم را باز كرد ولی زخم و چیزی كه روی آن گذاشته پاك است و رسانیدن آب به زخم ممكن است و ضرر ندارد باید آب را بر روی زخم برساند.

اگر برداشتن جبیره ممكن است باید جبیره را بردارد پس اگر زخم در صورت و دستهاست اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاهاست اطراف آن را مسح كند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.

حالت دوم وضو جبیره

 • اگر زخم یا دمل یا شكستگی در صورت و دستهاست و روی آن باز و ریختن آب روی آن نیز ضرر دارد، چنانچه كشیدن دست تر به آن ضرر ندارد بنا بر احتیاط واجب دست تر بر آن بكشد.
 • ‌اگر زخم یا دمل یا شكستگی در صورت یا دستها باشد و بشود روی آن را باز كرد چنانچه ریختن آب روی آن ضرر دارد و كشیدن دست تر ضرر ندارد باید دست تر روی آن بكشد و بنا بر احتیاط مستحب پارچه پاكی روی آن بگذارد و روی پارچه را نیز دست بكشد.

حالت سوم وضو جبیره

 • اگر دست تر كشیدن بر روی زخم ضرر داشت و یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب كشید باید اطراف زخم را از بالا به پائین بشوید و بنا بر احتیاط واجب پارچه پاكی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بكشد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نیست باید اطراف زخم را بشوید و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

همه آنچه که باید از وضوی جبیره بدانید
 • هر گاه زخم یا چیزی كه روی آن گذاشته نجس باشد برای وضو گرفتن ‌چنانچه آب كشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممكن باشد باید آن را آب بكشد و هنگام وضو آب را به زخم برساند.
 • ‌در صورتی كه آب برای زخم ضرر دارد یا رساندن آب به روی زخم ممكن نیست و یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب كشید باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاك است روی آن را مسح كند.
 • ‌اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن دست تر كشید مثلاً دوایی است كه به دست می چسبد، پارچه پاكی را روی آن بگذارد و دست تر روی آن بكشد و اگر این نیز ممكن نباشد بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد و تیمم نیز بنماید.

حالت چهارم وضو جبیره

 • وقتی كه زخم دمل یا شكستگی در جلوی سر یا روی پاها باشد و روی آن باز و نتواند مسح انجام دهد باید پارچه پاكی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو كه در دست مانده مسح كند.


حالت پنجم وضو جبیره

 • اگر زخم یا دمل یا شكستگی در جلوی سر یا روی پا طوری باشد كه گذاشتن پارچه نیز ممكن نباشددر این صورت مسح لازم نیست و بنا بر احتیاط باید بعد از وضو تیمم نیز بنماید.
 • اگر جبیره تمام پهنای پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است باید جاهایی كه باز است روی پا را و جایی كه جبیره است، روی جبیره را مسح كند.

سایر احکام وضو جبیره

 • اگر جبیره تمام صورت یا تمام یكی از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد باید وضوی جبیره ای بگیرد و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.

همه آنچه که باید از وضوی جبیره بدانید
 • اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد بنا بر احتیاط واجب باید وضوی جبیره ای بگیرد و تیمم نیز بنماید.
 • اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نیست باید به دستور جبیره عمل كند و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.
 • اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را مسح كند و در جاهایی كه جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید.
 • ‌كسی كه در كف دست و انگشتهایش جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن كشیده است باید سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.
 • اگر در جای وضو زخم جراحت و شكستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد ‌باید تیمم كند و بنا بر احتیاط مستحب وضوی جبیره ای نیز بگیرد.
 • اگر در جایی وضو یا غسل چیزی چسبیده است كه برداشتن آن ممكن نیست یا به قدری مشقت دارد كه نمی شود تحمل كرد باید به دستور جبیره عمل كند و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

همه آنچه که باید از وضوی جبیره بدانید
 • كسی كه وظیفه اش تیمم است اگر در بعضی از اعضای تیمم او زخم یا دمل باشد باید مانند وضو جبیره، تیمم جبیره ای بنماید.
 • كسی كه باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند چنانچه بداند تا آخر وقت عذر او برطرف نمی شود می تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر امید دارد تا آخر وقت عذر او برطرف شود بنا بر احتیاط واجب باید صبر كند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای بجا آورد.
 • اگر انسان برای مرضی كه در چشم اوست روی چشم خود را بچسباند باید وضو جبیره انجام دهد و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.
 • كسی كه نمی داند وظیفه اش تیمم یا وضوی جبیره است بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد.

منبع: توضیح المسائل امام خمینیتهیه و تنظیم:بهترینها